Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-SGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022;

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện công tác kiểm tra CCHC nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở GTVT. Qua đó tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của ngành; chấn chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm của trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chế độ công vụ, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, người lao động ngành giao thông vận tải;

- Đánh giá việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và tiến độ, quy trình giải quyết các TTHC tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở giao thông vận tải Bắc Kạn.  

2. Yêu cầu:

- Việc kiểm tra phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao;

- Công tác kiểm tra, tự kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên nghiêm túc, thực chất theo đúng nội dung của Kế hoạch. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác cải cách TTHC tại đơn vị. Tổng hợp những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch đã đề ra; kết thúc mỗi đợt kiểm tra có báo cáo tổng hợp trình Lãnh đạo Sở nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai sót; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại phòng, ban, đơn vị được kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các phòng, ban theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền CCHC tại cơ quan, đơn vị.

2. Việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị; công tác theo dõi thi hành pháp luật.

3. Kết quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC; việc công khai TTHC; xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến TTHC.

4. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy định về văn hoá công sở.

5. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, sử dụng công chức; việc nhận xét, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, người lao động hàng năm; việc đăng ký và lập danh mục hồ sơ công việc cá nhân, quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu công việc hằng năm.

6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, trong giải quyết TTHC tại đơn vị và các phần mềm dùng chung.

7. Việc duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan, đơn vị.

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Hình thức kiểm tra.

- Kiểm tra theo Kế hoạch (có thông báo trước, các đơn vị lập báo cáo theo nội dung yêu cầu tại mục II) và kiểm tra đột xuất (không thông báo trước).

2. Đối tượng kiểm tra.

Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian kiểm tra.

- Kiểm tra theo kế hoạch: Thực hiện trong quý III/2022 (lịch kiểm tra và thời gian cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo sau)

- Kiểm tra đột xuất (thực hiện vào thời điểm bất kỳ trong năm 2022).

4. Thành phần Đoàn kiểm tra

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thành phần gồm:

- Lãnh đạo Văn phòng Sở làm Trưởng đoàn; 

- Đại diện Công đoàn cùng cấp làm thành viên;

- Công chức phụ trách CCHC làm thành viên, kiêm thư ký.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng chương trình, kế hoạch, thông báo lịch và tổ chức kiểm tra hoạt động CCHC của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở theo Kế hoạch và theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Việc kiểm tra được thông báo trước cho các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở ít nhất 10 ngày.

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở là đối tượng kiểm tra (khi có thông báo) chủ động thực hiện tự kiểm tra, lập báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị (phản ánh đúng thực tế triển khai thực hiện, số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra); cung cấp các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn. Trưởng các phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và phân công cán bộ, công chức, người lao động đơn vị mình thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của Kế hoạch này, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để Kế hoạch được triển khai thực hiện có hiệu quả./.


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang