Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn,

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đạt hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp; công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

- Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua.

- Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, nắm bắt các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, chồng chéo, không phù hợp.

2. Yêu cầu

- Nội dung Kế hoạch đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo thiết thực và tiết kiệm.

- Phân công rõ ràng, hợp lý; xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện và dự kiến sản phẩm.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

1

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở GGVT

Kế hoạch

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Quí I/2021

2

Xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát TTHC

Văn bản

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Năm 2021

3

Tham gia rà soát, thống kê, xây dựng bộ TTHC các cấp trên địa bàn tỉnh

Báo cáo kết quả

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Năm 2021

II

Công khai Thủ tục hành chính

1

Rà soát, thống kê, tổng hợp TTHC mới; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh về lĩnh vực GTVT.

Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố TTHC

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Năm 2021

2

Công khai TTHC trên Cổng TTĐT của Sở, của tỉnh theo quy định

TTHC được công bố

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Năm 2021

III

Tham gia ý kiến về quy định TTHC

1

Tham gia ý kiến đối với văn bản QPPL có quy định về TTHC, kiểm soát TTHC

Văn bản tham gia

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Năm 2021

2

Tham gia đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với các quy định TTHC trong Dự thảo văn bản QPPL khi có yêu cầu của cơ quan tham mưu.

Văn bản tham gia

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Năm 2021

IV

Tập huấn công tác kiểm soát TTHC

1

Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC

Văn bản đăng ký

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Khi cơ quan cấp trên tổ chức

V

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1

Xây dựng, ban hành Kế hoạch rà soát TTHC

Kế hoạch

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý I/2021

2

Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực GTVT

Báo cáo kết quả rà soát

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Văn phòng

Năm 2021

VI

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định HC

1

Công bố công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của Lãnh đạo, Thanh tra tiếp công dân để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định HC.

Niêm yết tại bảng công khai của trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin của Sở

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Năm 2021

2

Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, TTHC trong lĩnh vực GTVT.

Sổ theo dõi, xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng, Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

VII

Nâng cao năng lực cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

1

Kịp thời củng cố, kiện toàn hệ thống công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị

Văn bản, Báo cáo

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

2

Tham gia tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản đăng ký

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

VIII

Công tác thông tin, báo cáo

1

Báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính

Báo cáo

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

IX

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác kiểm soát CCHC

1

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị

Văn bản đôn đốc, chỉ đạo

VP Sở

Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GTVT.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch này và Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị mình theo yêu cầu của Sở GTVT Bắc Kạn.

2. Văn phòng Sở

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở GTVT năm 2021 theo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh.

- Tham mưu củng cố, kiện toàn hệ thống công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan. Bố trí kinh phí hỗ trợ cho công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang